Instrukcja o sposobie realizacji e-skierowania

 1. E-skierowanie to elektroniczny dokument, kierujący pacjenta na leczenie specjalistyczne, badania diagnostyczne lub do szpitala
  Do dnia 07.01.2021 r. zastosowanie mają obie formy skierowań tj. forma papierowa i elektroniczna. Od dnia 08.01.2021 r. obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma skierowania.
  3.     E-skierowanie wystawia lekarz po przeprowadzonej poradzie/konsultacji medycznej.
  4.     E-skierowanie może być wystawiane na następujące rodzaje świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez podmioty posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na dany rodzaj świadczeń zdrowotnych objętych skierowaniem:
        1)     ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne;
        2)     leczenie szpitalne;
        3)     badania diagnostyczne w zakresie tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR), medycyny nuklearnej, badania endoskopowe przewodu pokarmowego, badania echokardiograficzne płodu, pozytonową tomografię komputerową (PET).
  5.     Forma otrzymania e-skierowania:
        1)     papierowy wydruk e-skierowania z danymi niezbędnymi do rejestracji, jeśli pacjent zgłasza taką potrzebę w trakcie udzielania porady;
        2)     elektroniczna w formie 4 cyfrowego kodu, który pacjent otrzymuje w formie SMS na swój telefon lub w formie e-maila na wskazany adres poczty elektronicznej, jeśli pacjent posiada założone Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i w ramach tego konta dokonał wyboru sposobu powiadamiania o e-skierowaniu w formie SMS i/lub e-mail.
  6.     W celu rejestracji e-skierowania pacjent osobiście lub telefonicznie może przekazać dane dostępowe w podmiocie leczniczym w jeden z następujących sposobów:
       1)     okazując otrzymany od lekarza papierowy wydruk e-skierowania;
       2)     podając 4 cyfrowy kod dostępowy otrzymany SMS-em i PESEL;
       3)     okazując na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną na adres poczt elektronicznej (e-mail) informację o wystawionym skierowaniu.
  7.     E-skierowanie wymagana jest tylko dla wizyt „pierwszorazowych”. W przypadku kontynuacji leczenia nie jest potrzebne nowe skierowanie.
  8.     Lekarz może wystawić e-skierowanie zarówno po uprzednim osobistym zbadaniu pacjenta jak równie ż po wywiadzie z pacjentem za pośrednictwem teleporady.
  9.     E-skierowanie nie wskazuje konkretnego podmiotu leczniczego, w którym należy zarejestrować się w celu realizacji skierowania na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Pacjent sam decyduje, gdzie chce się zarejestrować.
  10.  W przypadku, gdy wystąpi błąd w e-skierowaniu, osoba która je wystawiła może je anulować.
  11.  W sytuacji, gdy podmiot nie jest gotowy do obsługi e-skierowań, a pacjent posiada podpisany przez lekarza wystawiającego wydruk informacyjny, jest on równoważny skierowaniu w postaci papierowej i jest podstawą do udzielenia świadczeń.
  12.  Korzyści dla pacjenta dzięki e-skierowaniu:
        1)     nie trzeba osobiście dostarczać skierowania do podmiotu leczniczego w terminie 14 dni – wystarczy rejestrując się telefonicznie podać 4 cyfrowy kod dostępowy i numer PESEL;
        2)     nie można zgubić e-skierowania i nie trafi ono w niepowołane ręce; e-skierowanie jest zapisane w systemie medycznym i w Internetowym Koncie Pacjenta, przez co zawsze można sprawdzić lub odtworzyć numer kodu e-skierowania;
        3)     dzięki e-skierowaniu można śledzić swoją historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań;
        4)     poprzez e-skierowanie zmniejszają się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku podmiotów leczniczych na podstawie jednego papierowego skierowania; w przypadku e-skierowania, po dokonaniu pierwszego zapisu, zostanie ono automatycznie przypisane do podmiotu leczniczego i nie będzie można go zarejestrować w innym podmiocie leczniczym.

Instrukcja o sposobie realizacji e-recepty

 1. E-recepta to recepta, którą lekarz lub uprawniona pielęgniarka/położna wystawia w systemie elektronicznym.
  Forma otrzymania e-recepty:
       1)    papierowy wydruk e-recepty, jeśli pacjent zgłasza taką potrzebę w trakcie udzielania porady;
       2)    elektroniczna w formie 4 cyfrowego kodu, który:
            a)    lekarz lub uprawniona pielęgniarka/położna przekazuje pacjentowi w czasie udzielania porady,
            b)    pacjent otrzymuje w formie SMS na swój telefon lub w formie e-maila na wskazany adres poczty elektronicznej, jeśli pacjent posiada założone Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i w ramach tego konta dokonał wyboru sposobu powiadamiania o e-recepcie w formie SMS i/lub e-mail.
  3.    Podczas wizyty w aptece, w zależności od wybranej formy otrzymania/powiadamiania o e-recepcie, należy podać farmaceucie:
       1)    papierowy wydruk e-recepty otrzymany od lekarza;
       2)    4-cyfrowy kod otrzymany w formie SMS na telefon i PESEL osoby, na którą jest wypisany lek;
       3)    e-mail – okazując farmaceucie na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną na adres poczty elektronicznej informację o e-recepcie, w tym przypadku nie jest wymagane podawanie numeru PESEL.
  4.    Wykup leków z e-recepty:
       1)    leki z e-recept można wykupić w różnych aptekach na obszarze całego kraju tzn. można wykupić część leków w jednej aptece, a część w drugiej lub każdy lek w innej aptece posługując się jedynie otrzymanym kodem i numerem PESEL, z zastrzeżeniem w pkt. 2;
       2)    wszystkie opakowania tego samego leku muszą być wykupione w tej samej aptece, w której nastąpił zakup pierwszego opakowania, tzn., że zakup tego samego leku, który jest w kilku opakowaniach, można rozłożyć w czasie i najpierw kupić jedno opakowanie, a kolejne po jakimś czasie.
  5.    Ważność recepty:
       1)    recepta jest ważna od daty wystawienia:
           a)    7 dni na antybiotyk,
           b)    120 dni na preparaty immunologiczne,
           c)    30 dni na pozostałe leki;
       2)    lekarz może na recepcie zaznaczyć: „ data realizacji: od …” (wpisuje datę od której lek może być realizowany) – wówczas termin realizacji e-recepty wynosi 30 dni licząc od wpisanej przez lekarza daty;
       3)    w przypadku leków, które przyjmują pacjenci chorzy przewlekle, lekarz zaznacza na recepcie: „data realizacji: do …” (wpisuje datę o rok późniejszą od daty wystawienia e-recepty) – wówczas termin realizacji recepty wynosi 365 dni, z zastrzeżeniem pkt. 4;
       4)    e-recepta ważna na 365 dni od daty jej wystawienia musi być zrealizowana na pierwsze opakowanie leku w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia, żeby nie utracić części leku; jeśli pierwsza realizacja e-recepty ważnej na 365 dni nastąpi po 30 dniach od dnia jej wystawienia, farmaceuta w aptece pomniejszy ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty; przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to kiedy będą wykupowane, nie będą już pomniejszane ilości leku.
  6.    Z e-recepty ważnej na 365 dni, jednorazowo można wykupić zapas leków na 180 dni.

Standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Informacja dla Pacjentów

Ustala się następujący standard organizacyjny teleporady czyli świadczenia zdrowotnego udzielanego na odległość przy pomocy łączności telefonicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie w ramach POZ :

1/REJESTRACJA I USTALENIE TERMINU TELEPORADY:

– rejestracja pacjentów na świadczenia zdrowotne oferowane przez Samodzielnyy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem teleporady, odbywa się w siedzibie naszej placówki, osobiście lub poprzez osobę trzecią, ale także telefonicznie pod numerem: (42) 215 83 13.

2/REALIZACJA TELEPORADY:

– realizacja teleporady czyli świadczenia zdrowotnego udzielanego na odległość przy pomocy łączności telefonicznej polega na wykonaniu połączenia telefonicznego przez lekarza POZ, w terminie ustalonym przy rejestracji oraz na zebraniu tą drogą wywiadu dotyczącego stanu zdrowia pacjenta oraz podjęciu decyzji co do sposobu dalszego postępowania z pacjentem oraz wydaniu zaleceń, skierowań oraz ordynacji leków.

– w celu udzielenia teleporady świadczeniodawca POZ jest obowiązany do podjęcia w wyznaczonym terminie, co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady, po w/w próbie połączenia skutkuje jej anulowaniem.

– w trakcie trwającej teleporady pacjent ma prawo do zgłoszenia woli skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku, gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Ustala się listę świadczeń zdrowotnych realizowanych wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, obejmującą świadczenia udzielane:

1/ w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady,

2/ podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,

3/ w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów, – w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

4/ dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

Z powyższej listy wyłączone są wyłączeniem świadczenia, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749, 1873 i 2043),”,